Emine Ceylan
Home           Images           Texts           News            Vita             Links             Contact            
Akip Gidiyordu Zaman... Radikal Kitap 3 Agustos 2007
Emine Ceylan'En Eyk&leri kasaba hayatFn&n s&radanl&&& i&inde bile insanE asla terk etmeyen '&aresizlik' ve '&l&mle hesapla&ma' hallerine odaklan2yor.
Fotografa benzeyen oykuler - Virgul Dergisi Ekim 2007
YolculuFu, iklimlerin de,i&ti&i &yk&lerde; y&klemlerin genelde aynF kald&&&, ama &znenin s&k&a k&l&k de&i&tirdi&i, zaman ve yer zarflar2n&n boyuna hareket ettiFi, ritmi farkl&l&klar g&steren sessiz bir mFzi&e benzetirim....
Emine Ceylan'in Fotograflar' - Demir Ozlu1997
Emine Ceylan'En fotograflarEn& g&rd&&&mden beri  hayranl&kla kar&&&k bir &ekicilik duyuyorum onlara. Derinlik kar&&s&nda bir ba&d&nmesi. Sadece &n plan&, sonra da arka plan2 olan ba&ar&l& foto&raflar gibi deFil onlar. Bundan da fazla bir 2ey; ele ald&&& nesneden, do&adan, insandan sonsuza do2ru uzanan ba&d&nd&r&c& bir savrulma. Derin bir ruhsal a2&l&m. Varl&ktan yoklu&a do&ru h&zla yolalan bir gFr&nt& ser&veni.
Emine Ceylan's Photographs 1997
Since I first saw Emine Ceylan's photographs they have been a source of admiration and fascination. A sece of giddiness is produced by their depth. They are not merely good photographs with a foreground and background, but more than that burtle dizzyingly from the object, landscape or human figure into infinity. Theirs is a profound spiritiual exposure, a visual journey heading rapidly from existence to nonexistence....
Sunu - Emine Ceylan 1999
Gitgide uzaklatan &ocuklu&un renkleri ve dokularF aras&nda gezinirken, &zerine &&&k d&&meyen gizli bir anFn&n, bir g&r&nt&n&n ayd&nlan&verdi&ini, &yle ki etraf&m&zdaki y&zlerce g&r&nt&y& parlakl&&&yla soldurdu&unu hissederiz bazen...
Introduction - Emine Ceylan 1999
Wandering through the colours and textures of an increasingly distant childhood, a hidden memory or an image is suddenly illuminated so brightly that the hundreds of images around us fade in its radiance...
Milliyet Sanat 2007
Fki kardeFin doFan&n i&indeki b&y&leyici yolculuFu ile ilk kez Nuri Bilgi Caylan'&n "Kasaba" filminde kar&&la&m&&t&k.....
Babam icin - Emine Ceylan 2008

1922 y

Someone/anyone/no one - Emine Ceylan 2007
"Kimse" (someone/anyone/no one) is a Turkish word that I like hot. While it functions as a determining word, it also incorporates a sense of negativity.
Kimesne - Emine Ceylan 2007
Kimse" tKrkKede benim Kok sevdi&im bir s&zc&k. Bir belirleyicilik oldu2u gibi, bar&nd&rd&&& hi&likten de. Osmanl&ca'da "kimesne" s&zc&&&n&n &imdiki kar&&l&&& "kim ise ne" olmal&.
Zaman yolculugu - Emine Ceylan 2009
Bo&ucu sBcak bir gBn&n sonunda g&ne&in batmak &zere oldu&u saatlerde r&zgar dindi, g&ne&in &i& &&&klar& ard&ndaki o yapay canlFl&k yava&&a soldu, nesneler adeta donuk bir hal ald2, a&ustos b&cekleri bile bu hFz&nl& vaktin fark&ndaym&&&as&na sesizli&e g&m&ld&.
Time Travel - Emine Ceylan 2009
At the end of an overwhelmingly hot day, when the sun was about to set, the wind ceased to blow, that artificiallivelihood under the raw light of the sun slowly faded, the figures dimmed and even the crickets lapsed into silence as if they wereconscious of that moumful hour.
Inci Kupeli Asiye - HABERTURK gazetesi 15 Aralik 2009
Fotosraf sanatF&s& Emine Ceylan, "Zamana Yolculuk" adl& ki&isel sergisinde, k&z& Asiye'yi model alarak R2nesans'dan g&n&m&ze kadar uzanan bir sFre&te sanat tarihinin en Enemli eserlerini yorumluyor.
Zamanda gezinmek icin - Taraf gazetesi 31 aral2k 2009
Siyah beyaz foto&raflar& ile tan&d&&&m&z Emine Ceylan, farkl& bir projeye imza atFyor ve ilk kez tamamF renkli sanat tarihinin Fnl& resimlerinden esinlenerek hayata geFirdi&i foto&raflar& Zaman YolculuFu adl& sergisi ile izleyici karF&s&na &&kar&yor.
KFzKmda Ronesans'&n yuzunu buldum. - Radikal gazetesi 20 Aral2k 2009
Sanat tarihinden Fnl& tablolar& foto&rafla yeniden Freten emine ceylan, model olarak k2z&n& kullanm&&.
ZamanFoto
Znci Kupeli Asiye! - Zaman gazetesi 12 Aralik 2009
Fnci KFpeli KFz, Mona Lisa, Sepetli Gen& Kad&n, Frida Kahlo'nun Otoportresi ya da K2zlar...
Fotografci anne-Anne fotografci Merih Akogul (Fotograf Dergisi)

Bi

Dural Gerilimler 2012 ALFA DERGA
Yal2n ve yoYun. &yle san&yorum ki Emine Ceylan'&n foto&raflar& i&in &ncelikle bu iki nitelemeye baFvurulabilir.

Web Gelitirme by Metelixiz.net