Emine Ceylan
Home           Images           Texts           News            Vita             Links             Contact            
Akip Gidiyordu Zaman... Radikal Kitap 3 Agustos 2007
Emine Ceylan'�n �yk�leri kasaba hayat�n�n s�radanl��� i�inde bile insan� asla terk etmeyen '�aresizlik' ve '�l�mle hesapla�ma' hallerine odaklan�yor.
Fotografa benzeyen oykuler - Virgul Dergisi Ekim 2007
Yolculu�u, iklimlerin de�i�ti�i �yk�lerde; y�klemlerin genelde ayn� kald���, ama �znenin s�k�a k�l�k de�i�tirdi�i, zaman ve yer zarflar�n�n boyuna hareket etti�i, ritmi farkl�l�klar g�steren sessiz bir m�zi�e benzetirim....
Emine Ceylan'in Fotograflar� - Demir Ozlu1997
Emine Ceylan'�n fotograflar�n� g�rd���mden beri  hayranl�kla kar���k bir �ekicilik duyuyorum onlara. Derinlik kar��s�nda bir ba�d�nmesi. Sadece �n plan�, sonra da arka plan� olan ba�ar�l� foto�raflar gibi de�il onlar. Bundan da fazla bir �ey; ele ald��� nesneden, do�adan, insandan sonsuza do�ru uzanan ba�d�nd�r�c� bir savrulma. Derin bir ruhsal a��l�m. Varl�ktan yoklu�a do�ru h�zla yolalan bir g�r�nt� ser�veni.
Emine Ceylan's Photographs 1997
Since I first saw Emine Ceylan's photographs they have been a source of admiration and fascination. A sece of giddiness is produced by their depth. They are not merely good photographs with a foreground and background, but more than that burtle dizzyingly from the object, landscape or human figure into infinity. Theirs is a profound spiritiual exposure, a visual journey heading rapidly from existence to nonexistence....
Sunu - Emine Ceylan 1999
Gitgide uzakla�an �ocuklu�un renkleri ve dokular� aras�nda gezinirken, �zerine ���k d��meyen gizli bir an�n�n, bir g�r�nt�n�n ayd�nlan�verdi�ini, �yle ki etraf�m�zdaki y�zlerce g�r�nt�y� parlakl���yla soldurdu�unu hissederiz bazen...
Introduction - Emine Ceylan 1999
Wandering through the colours and textures of an increasingly distant childhood, a hidden memory or an image is suddenly illuminated so brightly that the hundreds of images around us fade in its radiance...
Milliyet Sanat 2007
�ki karde�in do�an�n i�indeki b�y�leyici yolculu�u ile ilk kez Nuri Bilgi Caylan'�n "Kasaba" filminde kar��la�m��t�k.....
Babam icin - Emine Ceylan 2008

1922 y�l�nda do�du. Aylardan Nisan�d�. Do�du�u g�n ise bilinmiyor. �anakkale Yenice �ak�roba k�y�nde. Babas� 1. D�nya Sava��nda uzun y�llar sava�m��, �ld��� san�lm��, y�llar sonra ��kagelmi� Koca Nuri, annesi gene 1. D�nya Sava���nda gen� kocas�n� kaybetmi� kele�lerden Fatma. �� o�lan karde�in en b�y���. Birbirlerinden son derece farkl�, aralar�nda iki�er ya� olan bu �� o�lan �ak�roba�n�n bay�rlar�nda yoksul bir aile ortam�nda b�y�m��. Karamazov de�il, Ceylan karde�ler ama onlar�n da hayat boyu s�rt��meleri, �at��malar�, �eli�kileri eksik olmam��. Keza babalar�yla da. T�pk� baba Karamazov gibi o da d�nya nimetlerine merakl�, hedonist, co�kulu, �al��maktan pek fazla ho�lanmayan, sosyal ve masmavi g�zleri, iri c�ssesiyle alabildi�ine yak���kl� bir adam. �� karde�ten sadece o okumu�, biri do�du�u k�yde, di�eri b�y�k kentlerin karma�as�nda yitip gitmeyi se�mi�.


Someone/anyone/no one - Emine Ceylan 2007
"Kimse" (someone/anyone/no one) is a Turkish word that I like hot. While it functions as a determining word, it also incorporates a sense of negativity.
Kimesne - Emine Ceylan 2007
Kimse" t�rk�ede benim �ok sevdi�im bir s�zc�k. Bir belirleyicilik oldu�u gibi, bar�nd�rd��� hi�likten de. Osmanl�ca'da "kimesne" s�zc���n�n �imdiki kar��l��� "kim ise ne" olmal�.
Zaman yolculugu - Emine Ceylan 2009
Bo�ucu s�cak bir g�n�n sonunda g�ne�in batmak �zere oldu�u saatlerde r�zgar dindi, g�ne�in �i� ���klar� ard�ndaki o yapay canl�l�k yava��a soldu, nesneler adeta donuk bir hal ald�, a�ustos b�cekleri bile bu h�z�nl� vaktin fark�ndaym���as�na sesizli�e g�m�ld�.
Time Travel - Emine Ceylan 2009
At the end of an overwhelmingly hot day, when the sun was about to set, the wind ceased to blow, that artificiallivelihood under the raw light of the sun slowly faded, the figures dimmed and even the crickets lapsed into silence as if they wereconscious of that moumful hour.
Inci Kupeli Asiye - HABERTURK gazetesi 15 Aralik 2009
Foto�raf sanat��s� Emine Ceylan, "Zamana Yolculuk" adl� ki�isel sergisinde, k�z� Asiye'yi model alarak R�nesans'dan g�n�m�ze kadar uzanan bir s�re�te sanat tarihinin en �nemli eserlerini yorumluyor.
Zamanda gezinmek icin - Taraf gazetesi 31 aral�k 2009
Siyah beyaz foto�raflar� ile tan�d���m�z Emine Ceylan, farkl� bir projeye imza at�yor ve ilk kez tamam� renkli sanat tarihinin �nl� resimlerinden esinlenerek hayata ge�irdi�i foto�raflar� Zaman Yolculu�u adl� sergisi ile izleyici kar��s�na ��kar�yor.
K�z�mda Ronesans'�n yuzunu buldum. - Radikal gazetesi 20 Aral�k 2009
Sanat tarihinden �nl� tablolar� foto�rafla yeniden �reten emine ceylan, model olarak k�z�n� kullanm��.
Zaman�n derinliginde yolculuk - Cumhuriyet gazetesi 13 Aral�k 2009
Foto�raf sanat��s� Emine Ceylan, sanat tarihinin belli ba�l� resimlerinden esinlenerek olu�turdu�u renkli foto�raflar� "Zaman Yolculu�u" ismi alt�nda sergiliyor.
�nci Kupeli Asiye! - Zaman gazetesi 12 Aralik 2009
�nci K�peli K�z, Mona Lisa, Sepetli Gen� Kad�n, Frida Kahlo'nun Otoportresi ya da K�zlar...
Fotografci anne-Anne fotografci Merih Akogul (Fotograf Dergisi)

Bi�emin i�eri�i a�t���, tekniklerin anlamdan �nce geldi�i, "��kma" bir evrenselli�in, ger�ek bir topografyan�n i�aret ettiklerine ye�lendi�i,....


Dural Gerilimler 2012 ALFA DERG�
Yal�n ve yo�un. �yle san�yorum ki Emine Ceylan'�n foto�raflar� i�in �ncelikle bu iki nitelemeye ba�vurulabilir.

Web Gelitirme by Metelixiz.net